Anläggnings­projektering

Vi designar och konstruerar hela eller utvalda delar av processindustrier, främst inom massa och papper. Arbetet sker i nära samarbete med dig som uppdragsgivare, helt utifrån din kravspecifikation.

Projektledning

Varje projekt är unikt, det har vi insett efter alla våra år i branschen. Därför kan du också vara helt trygg med att vi leder projektet hela vägen, precis utifrån de förutsättningar vi kommit överens om.

Flytt av processanläggning

Ofta är omplacering och ombyggnad av en industri den bästa läsningen, sett ur flera perspektiv. Bättre ekonomi, bättre resursanvändning och snabbare produktionsstart, för att ge några exempel.

Kvalitet och miljö

Promt har ett verksamhetssystem som bygger på kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Promt skall alltid utifrån erfarenhetsåterföring från genomförda uppdrag och feedback från våra kunder, kontinuerligt underhålla och utveckla vårt ledningssystem för Kvalitet & Miljö i syfte att bli bättre.

Förbättrad kvalitet och kundnöjdhet i våra uppdrag

Målet är att nå 100% kundnöjdhet. Alla våra projekt utvärderas utifrån följande kvalitetsmål: Funktion, Acceptans, Budget, Miljö och Tid. För oss är kvittot på kvalitet när kunden kommer tillbaka.

Minskad miljöpåverkan

Vårt övergripande miljömål är att minska vår miljöpåverkan i enlighet med de 16 miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat i enlighet med FN:s globala miljömål.

Kvalitetspolicy

Promt skall alltid sträva efter att uppfylla våra uppdragsgivares uttalade krav och underförstådda förväntningar. Vi skall till våra uppdragsgivare leverera väl genomarbetade tekniska lösningar som bygger på våra medarbetares kunskap, erfarenhet och förmåga till problemlösning.

Vi skall leverera våra tjänster i rätt omfattning, till rätt kvalitet och inom givna tidsramar och ekonomiska ramar.

Miljöpolicy

Samtliga medarbetare på Promt skall visa miljömedvetenhet och omtanke, samt respekt för vår miljö.

Vi skall följa de lagar och krav som gäller för våra uppdrag och som uppdragsgivare ställer på oss, både i uppdrag och i den dagliga verksamheten på våra arbetsplatser.
Våra uppdragsgivare bedriver verksamhet där respekt för begreppen säkerhet, hälsa för individen och miljö är centrala och en förutsättning för långsiktig utveckling. Som ingenjörer skall vi i våra uppdrag sträva efter att välja tekniska lösningar som är säkra, ej påverkar individens hälsa negativt och som medför minsta möjliga negativa påverkan på vår miljö.

Vi skall i den dagliga verksamheten på våra arbetsplatser välja produkter med en miljöprofil och undvika produkter som har en negativ miljöpåverkan under sin livscykel. Källsortering och återvinning skall vara självklara begrepp för varje medarbetare på våra arbetsplatser ute hos våra uppdragsgivare såväl som på våra egna kontor.